Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Dwgindir.com üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme(üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi) ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan açıklamalardan (www.dwgindir.com internet sitesi dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu “Dwgindir.com” internet sitesi (“Dwgindir.com” , “Dwgindir” veya “Site” ) üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi (Hepsi birlikte “sözleşme” olarak anılacaktır), “Dwgindir.com” internet sitesinde üyelik kaydını oluşturulması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır. “Dwgindir.com”, istediği zaman tek taraflı olarak önceden bildirmeksizin bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

2. Tanımlar

2.1. “Üye” : www.dwgindir.com internet sitesine üye olan ve “Dwgindir.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.2. “Kullanıcı” : www.dwgindir.com internet sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. “Link” : www.dwgindir.com üzerinden “Site” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. “Dosya” : www.dwgindir.com internet sitesi içerisinde paylaşılan, video, image, .zip, .rar, .dwg, .dxf v.b. uzantılara sahip indirilebilir bağlantı.

2.5. “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi” : www.dwgindir.com internet sitesi içerisinde “Dwgindir.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “Dwgindir.com” internet sitesinde üyelik kaydını oluşturulması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan sözleşme.

2.6. “Puan” : www.dwgindir.com internet sitesinde değişik alternatif ve paketlerde ücretli olarak sunulan Üyelik paketlerinin satın alınması karşılığında “Üye”ye verilen “Puan” ve “Puanlar”dır.

2.7. “Dwgindir.com Üyelik Hesabı” : “Üye”nin “Dwgindir.com” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”likle ilgili konularda “Dwgindir.com”e talepte bulunduğu, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre veya parola” ile “Dwgindir.com”üzerinden erişilen “Üye”ye özel internet sayfası.

2.8. “Dwgindir.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmetler”)” : “Dwgindir.com” içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Dwgindir.com” tarafından ortaya konulan uygulamalar,”Puan” ve “Puanlar” sistemi, Aylık ve Yıllık “Üye”lik hizmetleri. “Dwgindir.com”, “Site” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

2.9. “Dwgindir.com arayüzü” : “Dwgindir.com” ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcılar” tarafından görüntülenebilmesi ve “Dwgindir.com veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcılar” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Dwgindir.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Dwgindir.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.10. “Dwgindir.com veritabanı” : “Dwgindir.com” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Dwgindir.com”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Dwgindir.com”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile “Dwgindir.com” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Dwgindir.com” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale ve açıklama gibi beyanlardır. “Üye”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Dwgindir.com” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Dwgindir.com” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. “Üye”lik ve “Hizmetler” Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik “Dwgindir.com”un ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Dwgindir.com”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Dwgindir.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. “Dwgindir.com” a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Dwgindir.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “Dwgindir.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular “Dwgindir.com”a kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üye”liğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. “Dwgindir.com” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir para iadesi, tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, “Dwgindir.com” da belirtilen kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “Dwgindir.com” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “Dwgindir.com” tarafından tespit edilmesi veya “Dwgindir.com” un ticari kararları veya “Dwgindir.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “Dwgindir.com”un kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. “Üye”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Dwgindir.com” hizmetlerinden faydalanırken ve “Dwgindir.com” daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu “Sözleşme” içerisinde yer alan tüm şartlara, “Dwgindir.com”un ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi”nde belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. “Üye”, “Dwgindir.com”un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Dwgindir.com” üzerinde yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Dwgindir.com” e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Üye”ler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “Dwgindir.com” e bildirilmesi halinde “Dwgindir.com” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “Dwgindir.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “Dwgindir.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre veya parola”nın güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, “kullanıcı adı” ve “şifre veya parola”nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin, “Dwgindir.com”un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. “Üye”ler “Dwgindir.com” dahilinde kendileri tarafından sağlanan “Dosya”, bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin “Dwgindir.com” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı “Dosya” satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. “Dwgindir.com”, “Üye”ler tarafından “Dwgindir.com”e iletilen veya “Dwgindir.com” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan “Dosya”, bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı “Dosya” satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”ler, “Dwgindir.com”in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye”ler, “Dwgindir.com” üzerinden satın aldığı veya hediye olarak kazandığı “Puan” ve “Puanlar” ile farklı sürelere göre farklı bedellerde sunulan Aylık ve Yıllık “Üye”lik “Hizmetler”ini kısmen veya tamamen başka bir “Üye”ye veya herhangi bir üçüncü kişiye bedelli veya bedelsiz olarak devredemez.

5.1.7. “Üye”ler, “Dwgindir.com” üzerinden satın aldığı veya hediye olarak kazandığı “Puan” veya “Puanlar”ın tamamını veya bir kısmını (1 Puan harcamış bile olsa) kullanmış olması durumunda ve farklı sürelere göre farklı bedellerde sunulan Aylık ve Yıllık “Üye”lik “Hizmetler”inin aktif edilip başlatılmış olması durumunda “Dwgindir.com”a yapılan ödemenin tamamı veya bir kısmı için “Dwgindir.com”un geri ödeme, iptal veya para iadesi yapmayacağını kabul ederler.

5.1.8. “Dwgindir.com”in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Dwgindir.com”u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Dwgindir.com” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye”lerin, “Dwgindir.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Üye”, “Dwgindir.com”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Dwgindir.com” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, “Dosya”ları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Dwgindir.com” üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Dwgindir.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Dwgindir.com” üzerindeki faaliyetler nedeniyle diğer “Üye” ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Dwgindir.com”un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.9. “Dwgindir.com” üzerinde yer alan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, “Dosya”ları, veritabanları, katalogları ve listeleri “Dwgindir.com arayüzü”  ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili paylaşımların içeriklerini öğrenme amacıyla içerikleri görüntülemesine ve “Dwgindir.com arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak paylaşım ve içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içerik ve paylaşımların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “Dwgindir.com” üzerindeki sayfa, paylaşım ve içeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Dwgindir.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen “Dwgindir.com veritabanı”nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; “Dwgindir.com”un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.10. “Dwgindir.com veritabanı” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Dwgindir.com”un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.11. “Dwgindir.com”da “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Dwgindir.com”un, “Dwgindir.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. “Üye” ve herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin “Dosya”ların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “Dwgindir.com”, “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.12. “Üye” , “Dwgindir.com” üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili “Dwgindir.com”un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin, “Dwgindir.com”un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.13. “Üye”ler kayıt sırasında ve üyelikleri boyunca her zaman güncel, açık ve çalışır durumda olan bir elektronik posta (e-mail) hesabı kullanacaklarını, aksi durumlarda “Üye”lere “Dwgindir.com” tarafından yollanacak bilgilendirme ve özel postaların ulaşmayacağını, bu durumdan doğabilecek her türlü sorun ve anlaşmazlıkların “Üye”lerin kendilerine ait olduğunu ve bu gibi durumlardan “Dwgindir.com”un sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan ederler.

5.2. “Dwgindir.com”un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “Dwgindir.com”, www.dwgindir.com internet sitesi içerisinde belirtilen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; www.dwgindir.com internet sitesi içerisinde belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. “Dwgindir.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “Dwgindir.com”, www.dwgindir.com’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri “Dosya”, bilgi ve içerikleri tüm “Dwgindir.com” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Dwgindir.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “Dwgindir.com”un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Dwgindir.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Dwgindir.com” tarafından yapabilir. “Dwgindir.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Üye”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Üye”lere aittir.

5.2.3. “Dwgindir.com” üzerinden, “Dwgindir.com”un kendi kontrolünde olmayan satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “Link” verebilir. Bu “Link”ler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Dwgindir.com” tarafından sağlanmış olabilir ve “Link”in yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Dwgindir.com” üzerindeki “Link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “Link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Dwgindir.com”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “Dwgindir.com”, “Dwgindir.com”da yer alan “Üye”lerin yükledikleri “Dosya” bilgi ve içerikleri veya üyeliğe ilişkin ”Üye” bilgilerini, “Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. “Dwgindir.com”, “Dwgindir.com”un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri barındıran mesajları, “Dosya” bilgi ve içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Dwgindir.com” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Böyle bir durumda “Üye”nin edinmiş olabileceği tüm “Puan” ve “Puanlar”ı ve üyelik paketi iade veya geri ödeme yapılmaksızın iptal edilerek geçersiz kılınır.

5.2.6. “Dwgindir.com”; “Dwgindir.com” veya “Üye”leri tarafından www.dwgindir.com internet sitesine yüklenen, değiştirilen ve sağlanan “Dosya”, bilgi ve içeriklerin virüslü olup olmadığını, doğruluğunu veya telif haklarını araştırma; bu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı “Dosya” satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.2.7. “Dwgindir.com”un “Üye” ve “Kullanıcı”ya yönelik herhangi bir müşteri hizmeti sağlama zorunluluğu yoktur.

5.2.8. “Dwgindir.com” ile tüm iletişim “Site” üzerinden elektronik ortamda gerçekleşir. “Üye” veya “Kullanıcı”nın farklı şekillerde “Dwgindir.com” ile iletişim kuramaması durumunda “Dwgindir.com”un bir sorumluluğu yoktur.

5.2.9. “Dwgindir.com” www.dwgindir.com internet sitesinde göstermiş olduğu “Puan”ları ve “Üye”lik bedellerini istediği zaman önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Değişen “Puan” ve “Üye”lik bedelleri değiştiği andan itibaren geçerli olup “Dwgindir.com”un herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

5.2.10. “Dwgindir.com” herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre veya süresiz askıya alabilir. Sistemin geçici bir süre veya süresiz olarak askıya alınmasından dolayı “Dwgindir.com”un, “Üye” , “Kullanıcı” ve/veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.2.11. “Dwgindir.com” “Üye” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğundan sorumlu değildir.

6. Ücretlendirme, Para İadesi ve Ödeme koşulları

6.1. “Dwgindir.com”, işbu sözleşme kapsamında ve www.dwgindir.com internet sitesinde belirtilen “Üye”lik ve “Puan” hizmetleri ile ilgili ücretleri ve ödeme koşullarını “Dwgindir.com”un ilgili bölümlerinde ilan edecektir. “Üye”lik ve “Puan” hizmetleri ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

6.2. “Dwgindir.com”da aksi belirtilmediği takdirde, “Dwgindir.com”daki “Hizmetler” karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6.3. “Dwgindir.com”, www.dwgindir.com internet sitesi dahilinde ücretlendirdiği tüm hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, paypal, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller “Dwgindir.com”un ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda veya “Dwgindir.com”un gönderdiği üyelik onay postalarında belirtilmektedir. “Üye”ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

6.4. “Dwgindir.com” da kullanılan “Puan” ve “Puanlar” ile farklı sürelere göre farklı bedellerde sunulan Aylık ve Yıllık “Üye”lik “Hizmetler”inin tamamı veya bir kısmı herhangi bir üçüncü kişiye ya da “Üye”ye aktarılmayacağı gibi tüm bu “Hizmetler” kapsamında yapılan ödemeler ile “Hizmetler”in kullanılmaya başlanmış olduğu andan itibaren ödenen bedelin tamamı veya bir kısmı için geri ödeme, iptal ve para iadesi yapılmaz.

6.5. “Dwgindir.com”a “Üye”lik veya “Puan” satın almak için yapılacak ödemeler Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde Türkiye saati ile 17:00’dan sonra Banka yolu ile (internet ve telefon bankacılığı eft ve havaleleri, farklı şube veya bankamatiklerden v.b. yerlerden yapılan eft, havale ve para gönderimleri) yapılırsa, yapılan tüm ödemeler tarafımıza ertesi gün ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda ödemeler ertesi gün kontrol edildikten ve ödeme tarafımıza ulaştıktan sonra “Üye”lik aktif edilecek veya satın alınan “Puanlar” “Üye” hesabına aktarılacaktır. Cuma günleri Türkiye saati ile 17:00’dan sonra yine aynı şekilde Banka yolu ile yapılan tüm ödemeler tarafımıza Pazartesi günü ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda ödemeler Pazartesi günü kontrol edildikten ve ödeme tarafımıza ulaştıktan sonra “Üye”lik aktif edilecek veya satın alınan “Puanlar” “Üye” hesabına aktarılacaktır.

6.6. Resmi tatil, Bayram ve Bankacılık işlemlerinin yapılamadığı günlerde Bankamatik veya benzeri çeşitli yollar ile yapılan ödemelerin “Üye”lik işlemleri bu özel günlerin bitimindeki ilk iş günü kontrol edildikten ve ödeme tarafımıza ulaştıktan sonra gerçekleştirilecektir.

6.7. Henüz hiçbir şekilde kullanılmamış “Puan” ve “Puanlar” veya henüz “Dwgindir.com” tarafından aktif edilmemiş Aylık ve Yıllık “Üye”lik “Hizmetler”inin iptali ve para iadesi durumunda Banka veya her türlü para transfer masrafı “Üye” veya “Kullanıcı”nın göndermiş olduğu bedelden kesilerek otuz “30” gün içerisinde iade edilir.

6.8. “Üye” ve “Kullanıcı”lar ödemelerini Banka veya para transfer masrafını göz önünde bulundurarak “Dwgindir.com”a eksiksiz olarak ulaşacak şekilde yapmalıdırlar.

7. Gizlilik Politikası

“Dwgindir.com”, www.dwgindir.com internet sitesinden “Üye”ler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, “Üye”leri ile yaptığı “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “Dwgindir.com”, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

“Dwgindir.com”in kullanıcılarla akdettiği “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi”nin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

“Dwgindir.com” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak “Üye”ler tarafından sağlanan “Dosya” bilgi ve içerikler “Dwgindir.com”un (sınırlı olmamak kaydıyla “Dwgindir.com arayüzü”, dosya, tasarım, metin, imge, video, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Dwgindir.com”un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Dwgindir.com”a ait sayılacaktır. “Üye”ler, “Dwgindir.com” hizmetlerini, “Dwgindir.com” bilgilerini ve “Dwgindir.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Dwgindir.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. “Üye”ler, işbu “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi” dâhilinde “Dwgindir.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Dwgindir.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi” dâhilinde “Dwgindir.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Dwgindir.com”; “Dwgindir.com” hizmetleri, “Dwgindir.com” bilgileri, “Dwgindir.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “Dwgindir.com” görünümü veya www.dwgindir.com internet sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

“Dwgindir.com”da paylaşılan “Dosya” bilgi ve içeriklerin kanuna veya telif haklarına uygunsuz olması ve bu durumla alakalı “Üye”, “Kullanıcı” ve/veya üçüncü şahıslardan gelecek uyarı, şikayet veya yayını durdurma ve yayını kaldırma isteği doğrultusunda ilgili paylaşım yayından kaldırılacaktır. Söz konusu “Dosya”, bilgi ve içeriklerin paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı “Dwgindir.com” yükümlü ve sorumlu olmayacağı gibi ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

9. Sözleşme Değişiklikleri

“Dwgindir.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Dwgindir.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Dwgindir.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Dwgindir.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Dwgindir.com”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Dwgindir.com”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. “Dwgindir.com” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Dwgindir.com”in kendi veritabanında, sunucularında ve elektronik posta hesaplarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “Dwgindir.com”u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Geçersizlik

İşbu Sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez.

13. Yürürlüğe Giriş

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan “Üye”nin “Dwgindir.com” internet sitesinde üyelik kaydını oluşturulması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.